วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 
ทิศทาง แนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

 

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย
 
 
 
พันธกิจ
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ         ได้มาตรฐานระดับสากล
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ          การศึกษา

 

ค่านิยม

บริหารงานโปร่งใส เต็มใจให้บริการ ทำงานให้เป็นระบบ

 

 

 

 

 

 

 

 


   [7 ต.ค.57 00:14:19 น.]
ข่าวทั้งหมด

ปฏิทิน

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติ 1 ชั่วโมงนี้:4 คน
สถิติวันนี้: 4 คน
สถิติสัปดาห์นี้:91 คน
สถิติเดือนนี้1344 คน
สถิติปีนี้:3993 คน
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้:
1 คน

เข้าสู่ระบบ
กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

พัฒนาโดย : โรงเรียนวัดคานหาม อ.อุทัย