การประชุมโรงเรียนขนาดเล็ก

               เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๙ กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดประชุมโรงเรียนขนาดเล็ก  ในสังกัดเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการการยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น ๓  อาคารวิทยบริการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑

กลุ่มนโยบายและแผน ∠2016-06-22 12:28:26
1 [2] votes

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

          เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกรกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

กลุ่มนโยบายและแผน ∠2016-06-17 14:44:01
1 [5] votes

การประชุมการจัดเตรียมข้อมูลด้านการศึกษา

           เมื่อวันที่  13 มิถุนายน 2559 บุคลากรกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน     ได้เข้าร่วมประชุมการจัดเตรียมข้อมูลด้านการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ   ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จ.ปทุมธานี

กลุ่มนโยบายและแผน ∠2016-06-17 14:31:45
0 [0] votes

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

         กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อจัดทำแผนการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมมงคล       วราจารย์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑

กลุ่มนโยบายและแผน ∠2016-06-07 11:38:22
0 [0] votes

การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตามระบบ DMC

             กลุ่มนโยบายและแผน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๘๘ โรงเรียน โดยแบ่งอบรมเป็น ๔ รุ่นๆละ ๑ วัน  ในวันที่ ๒๘-๒๙ พ.ค.๒๕๕๙ และวันที่ ๔-๕ มิ.ย. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารวิทยบริการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

กลุ่มนโยบายและแผน ∠2016-05-30 10:23:52
0 [0] votes

ทำบุญวันขึ้นปีใหม่

  บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๘ กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญถวายพัตตาหาร จตุปัจจัย ไทยธรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง หลังจากนั้นได้รับประทานอาหารกลางวันและจับสลากของขวัญ
ปีใหม่ร่วมกัน
กลุ่มนโยบายและแผน ∠2016-01-07 12:05:35
0 [0] votes

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

      สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑  กลุ่มนโยบายและแผน โดยกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์

กลุ่มนโยบายและแผน ∠2016-01-07 10:51:25
0 [0] votes

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2558

วันที่ 21 ก.ย.2558 กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ตามกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
กลุ่มนโยบายและแผน ∠2015-09-23 03:38:02
0 [0] votes

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 29 ก.ค. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์ โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของหน่วยงานทางการศึกษาและกำหนดโครงการสนองแนวทางการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

กลุ่มนโยบายและแผน ∠2015-09-23 03:12:49
1 [1] votes