เว็บไซต์โรงเรียน

กลุ่ม/อำเภอ
โรงเรียน/หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ 10 พ.ย.59) (205)
2. เร่งรัดโรงเรียนจัดเก็บข้อมูลระบบ b-obec ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (156)
3. การดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (479)
4. การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตามระบบ DMC (1743)

กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

พัฒนาโดย : โรงเรียนวัดคานหาม อ.อุทัย