ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ให้กับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ของโรงเรียนจำนวน ๑๘๘ โรงเรียน โดยแบ่งออก ๒ รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วยอำเภอพระนครศรีอยุธยา,อำเภอนครหลวง,อำเภอท่าเรือ และอำเภอบางปะหัน รุ่นที่ ๒ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วยอำเภอภาชี,อำเภอวังน้อย,อำเภออุทัย,อำเภอบ้านแพรก และอำเภอมหาราช กำหนดการเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์(อาคาร ๑๐๐ ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ลงทะเบียนออนไลน์    http://trainning.aya1.go.thกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   [19 มิ.ย.58 02:26:29 น.]
ข่าวทั้งหมด