เกี่ยวกับหน่วยงาน

เว็บไซต์โรงเรียน

กลุ่ม/อำเภอ
โรงเรียน/หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบด้านการพัสดุ จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 10-11 พค.59 เวลา 08.00 น. -16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการชั้น 3  (270)
2. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีตกลงราคา และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน 4 รุ่น ในวันที่ 14-15 มค.59 และวันที่ 21-22 มค.59 (320)
3. ขอเลื่อนการประชุมการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ปี 56 และ 57 (329)
4. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (556)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

พัฒนาโดย : โรงเรียนวัดคานหาม อ.อุทัย